Gedragsconvenant VIB-S

VIB-S = Video Interactie Begeleiding Scholen

Algemene regels

Waardigheid

 • De begeleider VIB-S * moet in de uitoefening van zijn ** specialisme de zorgvuldigheid in acht nemen door te handelen naar de inhoud en de geest van dit gedragsconvenant.
 • De begeleider VIB-S mag geen misbruik maken van het uit zijn positie voortvloeiende overwicht.

Deskundigheid

 • De begeleider VIB-S moet de grenzen van zijn deskundigheid kennen en ernaar handelen.
 • De begeleider VIB-S houdt zijn professionele handelen in stand door zich in een supervisie- of intervisielijn te plaatsen.

Vertrouwelijkheid

 • De begeleider VIB-S treedt in een vertrouwensrelatie met de leraar(en) met wie hij werkt. Daarom is de begeleider VIB-S verplicht tot geheimhouding over datgene wat hem binnen die vertrouwensrelatie ter kennis komt.
 • Daaruit vloeit voort dat anderen geen inzage mogen krijgen in het videomateriaal zonder dat de leraar daar toestemming voor heeft gegeven (bijvoorbeeld: het thuis of op school monteren van videomateriaal waardoor huisgenoten / teamgenoten inzicht krijgen in de situatie).
 • Het feit dat de begeleider VIB-S opleidingssupervisie heeft, moet aan de leraar bekend worden gemaakt. Materialen die in de opleidingssupervisie worden ingebracht zijn vertrouwelijk materiaal. (Weigert de leraar inbreng van de beelden in de opleidingsgroep, maar is er wel een noodzaak voor opleidingssupervisie dan kan de begeleider VIB-S de beelden anoniem inbrengen. Bij te grote bekendheid van de leraar bij leden van de opleidingsgroep kan de begeleider VIB-S een individueel traject aangaan met de opleider.)
 • Videomateriaal mag niet voor openbare presentaties worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de degene die prominent (in close-up) in beeld is gebracht.
 • Het gebruik van materiaal in videoproducties mag alleen na schriftelijke toestemming van betrokkenen.

Verantwoording

 • Het ruwe videomateriaal moet in beginsel voor de leraar ter inzage zijn.
 • Desgewenst ontvangt de leraar een kopie van de fragmenten (montage) die voor de begeleiding zijn gebruikt.
 • Collegialiteit
 • De begeleider VIB-S behoort zijn collega’s alle hulp en steun te verlenen die hij met zijn deskundigheid en ervaring kan bieden, om hen in staat te stellen tot een professionele uitoefening van het specialisme overeenkomstig deze gedragsconvenant.

Verticale relaties

Ouders ***

 • Ouders van de school moeten op de hoogte worden gesteld van het feit dat de VIB-S-methode op school wordt gehanteerd en hier middels de schoolgids, de nieuwsbrief of schoolkrant aan herinnerd worden.
 • Ouders moeten opnames van hun kind(eren) kunnen weigeren (door middel van een schriftelijk verzoek).
 • Ouders van een individuele leerling die met VIB-S wordt begeleid moeten schriftelijke toestemming geven voor de begeleiding.
 • Ouders hebben alleen inzage in beeldmateriaal als de begeleiding zich afspeelt rondom hun kind.
 • Ouders van andere leerlingen die op de opname voorkomen, hebben niet automatisch recht op inzage in de beelden.
 • De opnames die aan de ouders worden getoond, moeten aan de leraar bekend zijn en bij voorkeur samen met de leraar aan de ouders worden getoond.
 • De leraar kan weigeren opnames aan ouders beschikbaar te stellen.

Bevoegd gezag

 • De begeleider VIB-S die door het bevoegde gezag om een begeleiding wordt gevraagd, verschaft niet automatisch inzage in het videomateriaal. Daarvoor moet de leraar eerst toestemming geven.
 • De begeleider VIB-S gaat geen opdrachten aan die het karakter hebben van een beoordeling (bijvoorbeeld: een op video vastgelegd functioneringsgesprek of een ‘laatste kans’ situatie met ontslagdreiging bij mislukking van de begeleiding).
 • De begeleider VIB-S die in opdracht van het bevoegde gezag werkt doet dit zoveel mogelijk in samenspraak en met toestemming van de leraar.

Verstrekken van gegevens aan derden

 • Dit mag nooit zonder toestemming van betrokkenen.
 • De leraar, ouders en leerlingen boven de 12 jaar hebben recht op verwijdering van, of aanvulling op het videomateriaal indien men kan aantonen dat dit relevant is gezien de situatie.
 • De begeleider VIB-S mag gegevens aan derden verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, publicaties, onderwijsdoeleinden voor zover de persoonlijke levenssfeer van diegenen die zijn gefilmd niet wordt geschaad. Daarbij is vooraf schriftelijke toestemming verleend door diegenen – of wettelijke vertegenwoordigers van hen – die op de opnames voorkomen.
 • De leraar weet wie de ruwe opnames bekijken.
 • Als de opnames gebruikt worden voor een ander doel moet dit met de betrokkene worden besproken.

Bewaren van informatie

 • Het ruwe materiaal wordt gewist nadat er een montage is gemaakt, tenzij anders overeengekomen.
 • Materiaal wordt vernietigd 3 maanden nadat daar om is gevraagd, tenzij er een aannemelijke reden is dit niet te doen.
 • Materiaal kan tot 2 jaar na dato worden bewaard en wordt vervolgens vernietigd, tenzij anders is overeengekomen.
 • Materiaal wordt in een af te sluiten kast bewaard.
 • Het ruwe materiaal wordt beschouwd als ‘persoonlijke aantekeningen’ van de ViB’er.
 • De montage is eigendom van de leerkracht.

* lees ook: zij die in opleiding zijn
** lees ook: haar
*** lees ook: verzorgers

Bijgesteld door het Collectief ViB-S in 2006